Go to Top

Krye

Pozicioni i Çekrezi Metal në industri

Zhvillimi ekonomik dhe social në Shqiperi gjatë dekadës së fundit ka sjellë rritje të industrisë së ricikimit. Kjo situatë ka bërë të mundur organizimin e sistemit, me të paktën katër faza të proçesit  industrial të riciklimit. Vënd më të rëndësishëm zënë metalet me ngjyrë (alumin, bakër, bronx, zink, plumb) dhe metalet feroze (hekur, çelik).
Skema e thjeshtuar e fazave të proçesit në industrinë e grumbullimit dhe riciklimit është e përbërë nga: kolektorët individual, pikat e vogla grumbulluese, qëndrat e mëdha grumbulluese dhe kompanitë ricikluese ose eksportuese.

Proçesi i Grumbullimit dhe Riciklimit të Metalit

Qëndrat e mëdha të grumbullimit të materialeve të riciklueshme jane kompani private të shpërndara në të gjithë territorin e Shqiperisë. Njëra nga këto qëndra është Çekrezi Metal, e cila ka mjetet dhe pajisjet bazë që nëvojiten për grumbullim, kategorizim, prerje, përpunim, paketim, ngarkimin, shkarkimin dhe transportin e këtyre materialeve.
Çmimet më të mira në treg, kushtet e favorshme të grumbullimit, shërbimi profesional dhe aksesibiliteti me pikat e grumbullimit dhe kolektorët individual e bëjnë Çekrezi Metal një nga kompanitë më të rëndesishme në industrinë e grumbullimit dhe riciklimit të metaleve.